A https://espanoladictos.com weboldal tulajdonosa Evelin Mészáros (Español Adictos™), székhelye: 08038 Barcelona, Carrer Vilageliu i Gavaldá, 1-17. Telefonszáma +34 644 948 411.

A weboldal használata az alábbi felhasználási feltételek hatálya alá tartozik. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. A weboldalhoz való hozzáféréssel és az itt található anyagok használatával Ön jelzi, hogy elolvasta és fenntartás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket.

Ez a weboldal és oktatófelület az Español Adictos™ tulajdonában van, és a Spanyolországban székhellyel rendelkező vállalkozása része.

Felhasználási feltételek

1.1. Ez a weboldal az Español Adictos® által készített, kizárólag tájékoztató jellegű anyagokat tartalmaz. Hasonlóképpen, ez az anyag előzetes értesítés nélkül és az Español Adictos® saját belátása szerint módosítható, fejleszthető vagy frissíthető.

1.2. A jelen weboldalon található linkek a felhasználót más, harmadik felek által kezelt weboldalakra és weboldalakra vezethetik, amelyek felett az Español Adictos® nem rendelkezik ellenőrzéssel. Az Español Adictos® nem felelős ezen weboldalak és webhelyek tartalmáért vagy állapotáért, és a weboldalon keresztül történő hozzáférés nem jelenti azt, hogy az Español Adictos® ajánlja vagy jóváhagyja azok tartalmát.

A felelősség korlátozása

2.1. Aki ezt a weboldalt használja, saját felelősségére teszi azt. Az Español Adictos® nem vállal felelősséget a jelen weboldal vagy az azon keresztül elérhető más weboldalak tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért. Az Español Adictos® nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő károkért, sem a weboldalon található információk alapján tett lépésekért.

2.2. Az Español Adictos® nem garantálja a vírusok vagy más káros elemek hiányát, amelyek kárt vagy változást okozhatnak a számítógépes rendszerben, az elektronikus dokumentumokban vagy a weboldal felhasználójának fájljaiban. Következésképpen az Español Adictos® nem vállal felelősséget az ilyen elemek által a felhasználónak vagy harmadik félnek okozott károkért.

Adatvédelem

3.1. Az Español Adictos® által a weboldal felhasználóitól a weboldalon részletezett promóciós eseményekre való feliratkozással és a nyelvoktatással kapcsolatos regisztrációs űrlapok elküldésével kapott információkat bármilyen módon, beleértve az e-mailt, közösségi hálózatokat, intranetet, SMS-t, telefonhívásokat, blogokat, magazinokat, alkalmazásokat, a lehető legnagyobb titoktartással kezeljük annak érdekében, hogy válaszoljunk az Ön kéréseire és információkat küldjünk Önnek a jövőbeli ajánlatokról. A kapott információkat semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha az adatok tulajdonosa ezt kifejezetten elfogadta.

3.2. A Español Adictos® cookie-politikájáról ugyanezen weboldal “Cookie-politika” című külön fejezetében tájékozódhat.

3.3. Ha a szolgáltatások nyújtásához személyes adatokat kérnek, a felhasználót tájékoztatják a lényegesnek ítélt adatok szükséges jellegéről. Ha ezeket a kötelező adatokat nem adják meg, akkor nem lehet ilyen szolgáltatásokat nyújtani.

3.4. Az adatkezelés jogszerűsége mindig a felhasználó hozzájárulásán, a szerződéses vagy szerződéskötést megelőző teljesítésen és/vagy a felhasználóknak a termékeinkről és szolgáltatásainkról való tájékoztatásához fűződő jogos érdeken alapul.

3.5. A személyes adatokat nem továbbítjuk külső cégeknek, azok a Español Adictos®-nál maradnak.

3.6. A személyes adatokat a szerződéses kapcsolat időtartama alatt őrizzük meg; a felhasználóval való kapcsolat megszűnése után a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időszakokig, valamint a kereskedelmi adatok esetében, amikor a felhasználó kéri a leiratkozást.

3.7. A felhasználók gyakorolhatják az adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez és/vagy hordozhatóságához való jogukat, kérhetik a feldolgozásuk ellen tiltakozását és/vagy korlátozását. Ez történhet a [lopd@espanoladictos.com] címre küldött kérelemmel vagy postai úton a dokumentum elején megadott címek bármelyikén. A kérelemben fel kell tüntetni a felhasználó vezeték- és utónevét, az értesítési címet, a személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolatát és a gyakorolni kívánt jog megjelölését. Amennyiben az adatok feldolgozásával kapcsolatban bármilyen nézeteltérés merülne fel, Ön kapcsolatba léphet a Spanyol Adatvédelmi Hivatallal (Agencia Española de Protección de Datos).

3.8. A felhasználó kifejezetten elfogadja és felhatalmazza a Español Adictos®-t az 1982. május 5-i 1/1982. számú, a becsülethez, a személyes és családi magánélethez, valamint az önképhez való jog polgári védelméről szóló törvény rendelkezései alapján, hogy közvetlenül vagy az erre a célra kijelölt harmadik személyeken keresztül rögzítse és később felhasználja az Ön személyes képét, hogy a vállalat az általa végzett tevékenységek és az általa nyújtott szolgáltatások reklámcéljaira felhasználhassa. Az Español Adictos® a képet bármilyen formátumban, bármilyen hordozón vagy kommunikációs eszközzel felhasználhatja, mind termékeinek és szolgáltatásainak külső és belső promóciója céljából, időbeli és területi korlátozás nélkül. Ezen jogok gyakorlása, ami a jelen megállapodás szerint történik, térítésmentes.

3.9. A felhasználó garantálja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és pontosak, és vállalja, hogy bejelenti azok bármilyen változását vagy módosítását, és kizárólagosan felelős az Español Adictos® vagy bármely harmadik félnek a weboldalon okozott veszteségért, kárért, amely a hibás, pontatlan vagy hiányos adatok miatt következik be.

Szerzői jog

4.1. A weboldal teljes tartalma, legyen az szöveg, kép, hang, fájl, védjegyek, logók, színkombinációk vagy bármely más elem, azoknak szerkezete és kialakítása, a benne szereplő anyagok kiválasztása és megjelenési formája, valamint a működéséhez, a hozzáféréshez és a használathoz szükséges számítógépes programok ipari és szellemi tulajdonjogok által védettek, amelyek az Español Adictos® vagy adott esetben licencadói tulajdonában vannak, és amelyeket a weboldal felhasználójának tiszteletben kell tartania.

4.2. Különösen, de a felhasználónak az előző bekezdésben megfogalmazott kötelezettsége általánosságának korlátozása nélkül, tilos a jelen weboldal tartalmának egészének vagy egy részének, valamint a weboldal kialakításának és a benne szereplő anyagok kiválasztásának és megjelenési formájának bármilyen eljárással történő reprodukálása, a magáncélú felhasználás kivételével, átalakítása, terjesztése, nyilvános közlése, nyilvánosságra hozatala és általában a felhasználás bármely más formája. Ezek a hasznosítási cselekmények csak az Español Adictos® előzetes, kifejezett és írásbeli engedélyével végezhetők, és azzal a feltétellel, hogy a fent említett szellemi tulajdonjogok Español Adictos® tulajdonjogára kifejezett hivatkozás történik.

4.3. Hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, tilos továbbá a jelen weboldal és a benne foglalt szolgáltatások működéséhez, eléréséhez és használatához szükséges számítógépes programok szétszerelése, szétszedése, visszafejtése, allicencelése vagy bármilyen módon történő továbbítása, lefordítása vagy származékos művek készítése, valamint az ilyen programok egészére vagy egy részére vonatkozóan az előző bekezdésben említett felhasználási cselekmények bármelyikének elvégzése. A weboldal felhasználójának minden esetben tartózkodnia kell a weboldalon telepített védelmi eszközök vagy biztonsági rendszerek törlésétől, megváltoztatásától, kijátszásától vagy manipulálásától.